Ταιριάζω την αριστερή με τη δεξιά στήλη.

Άσκηση Αντιστοίχησης

Αντιστοίχισε σωστά