Ταιριάζω μεταξύ τους τις λέξεις με παρόμοια σημασία (συνώνυμες).

Άσκηση Αντιστοίχησης

Αντιστοίχισε σωστά